Tutoria‎ > ‎

beques_14_15

Enllaç Ministerio educación


D’acord amb el que disposa l’article 46 de la Resolució de 28 de juliol de 2014, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2014-2015 per a estudiants que cursin estudis postobligatoris (BOE núm. 191, de 7 d’agost de 2014), us recordem que el termini de presentació de sol·licituds per via telemàtica finalitza el 30 de setembre de 2014.

 

Un cop s’ha emplenat i presentat la sol·licitud, l’aplicació genera un document que cal imprimir i conservar perquè és el resguard que acredita que la sol·licitud s’ha tramitat correctament i dins del termini establert.

 

Documentació:

 

1. Còpia del resguard de presentació de la sol·licitud de beca del curs 2014-2015.

 

2. Fotocòpia del DNI/NIF o NIE dels membres de la unitat familiar no validats en el moment de la tramitació de la sol·licitud per via telemàtica.

 

3. Documentació acreditativa per tal de justificar qualsevol situació específica al·legada a la sol·licitud amb dret de deducció de la renda familiar (article 16 de la convocatòria). Aquestes situacions han d’estar acreditades en data 31 de desembre de 2013.

 

4. Fotocòpia del carnet de família nombrosa, si escau.

 

5. Fotocòpia de la resolució o certificat de reconeixement de la disminució de l’alumne/a sol·licitant o dels seus fills o germans amb la indicació del grau legalment qualificat, si escau.

 

En el cas de l’alumnat que pertanyi a unitats familiars, el lloc de residència de les quals estigui fora de Barcelona i que acrediti la necessitat de residir fora del domicili familiar durant tot el curs escolar, caldrà adjuntar també la següent documentació:

 

1. Certificat històric de convivència de la unitat familiar.

2. Fotocòpia del contracte de lloguer del lloc de residència a Barcelona durant el curs, si escau.

 

L’alumnat que hagi presentat la seva sol·licitud com a independent, haurà d’aportar la documentació acreditativa de la seva independència familiar i econòmica i també la següent documentació:

 

1. Certificat històric de convivència.

2. Titularitat o lloguer del seu domicili habitual.