L'Ètica: la felicitat i la virtutParlar d'Ètica és el mateix que parlar de valors —és a dir, dels criteris que han de permetre jutjar l'acció dels éssers humans—. Ara bé, per a Aristòtil, igual que per a Plató, tot valor és social. Els valors no són creacions d'un individu concret, sinó de la col·lectivitat, i tenen sentit tan sols en la mesura que hi reverteixen. Hi ha, doncs, una estreta vinculació entre l'Ètica i la Política: qualsevol valor ètic, vàlid per a un individu, és, alhora, un valor social i polític, vàlid per a la col·lectivitat. No es pot viure, diu Aristòtil, fora de l'Ètica, de la mateixa manera que no és possible viure fora de la política i de la Societat.
  • La felicitat. Segons Aristòtil, en la seva obra més important sobre el tema, l'Ètica a Nicòmac, l'objectiu de tota acció humana és la felicitat: tots volem ser feliços, tendim a aquest estat. Ningú actua per perjudicar-se a si mateix. Molt bé, però què és la felicitat? Per Plató no era altra cosa que el coneixement de la idea absoluta de Bé, el valor suprem. També per Aristòtil la felicitat humana troba la seva plena realització en l'ideal de vida teorètica, encara que no es tracti ja de la contemplació de les idees per després viure justament d’acord amb elles, sinó de fer ciència. És clar que l'enfocament aristotèlic i el platònic són, en el fons, coincidents. No obstant això, Aristòtil no recull el ascetisme platònic: el cos no és per a ell la presó de l'ànima, el seu benestar té també una part gens menyspreable en la felicitat perquè els béns corporals i materials ajuden a assolir-la.
  • Més enllà del intel·lectualisme moral. Sòcrates al l'intel·lectualisme moral donava per fet que era suficient conèixer el bé per practicar-lo. Aristòtil entén que la raó i el coneixement juguen en el domini ètic un important paper orientatiu. Afirma, però, que tot comportament moral és una qüestió d'elecció. I ja que hi ha elecció, som responsables d'allò que hem triat. En altres paraules, perquè actuem virtuosament és necessari que, a més de la raó, intervingui la voluntat. Però això suscita encara una altra qüestió: què és la virtut?
  • Definició del terme "virtut". La virtut és, sobretot, l’hàbit que s'adquireix per la repetició dels actes. És una manera de ser humà que el mateix ésser humà crea. Els impulsos, sentiments i passions —en general, la part apetitiva o concupiscible de cada un de nosaltres— es caracteritzen per la seva tendència a l'excés: el luxuriós tendeix massa als plaers sexuals, el colèric a cridar i enfadar-se amb massa facilitat, l’avar a retenir excessivament els diners. Podríem dir que els nostres impulsos ens porten a transgredir els límits i a caure en el que comunament s'anomena "vici". I això, tant per excés com per defecte: tan "viciós" és el iracund com el apocat. Li correspon a la raó corregir aquesta tendència i assenyalar el punt mitjà entre dos excessos: la virtut no és covardia ni temeritat, sinó valor. Per això Aristòtil defineixi la virtut com el "terme mitjà" entre dos extrems.