Unitat 5. La síntesi aristotèlica

Alexandre combat contra el rei persa Dario III en labatalla de Issos. Detall del mosaic de la Casa del Faune de Pompeia (Museu Arqueològic Nacional de Nàpols).
Aristòteles a la Wikipedia


Examen de prueba de Aristóteles y Helenismo

Kahoot Aristóteles

Esquema de treball

1.       Introducció

1.1.    El segle IV: de l'ascendència espartana al domini macedoni

1.2.    El preceptor d'Alexandre Magne i el Corpus aristotèlic

2.       La lògica

2.1.  Definició, sentit i importància històrica d'aquesta disciplina

Text 1: Sobre les refutacions sofístiques, 183b-184b

3.       La Metafísica: llenguatge i ser

3.1.   Un nom accidental

Text 2: Metafísica, IV, 1003a-b

3.2.   El problema de les categories i l'estructura de la realitat

3.3.  El problema dels universals

4.    Metafísica: el problema del canvi

4.1. Tipus de canvi

4.2. Matèria i forma 

Text 3: Metafísica, VIII, 1042a

4.3. Potència i acte

Text 4:  Metafísica, XII, 1069-1069b

4.4. Les quatre causes

Text 5: Física, II, 7, 198a

4.5. Canvi i finalitat

Text 6: Física, II, 8, 199

4.6. El Cosmos i el Motor Immóbil 

Text 7: Física, VIII, 4-5, 256a