Unitat 13. L'utilitarisme de John Stuart Mill

El més característic de Mill és el seu esforç per fer una síntesi entre el seu liberalisme econòmic —és a dir, la doctrina de la mà invisible i la no intervenció de la política en el mercat— i el seu liberalisme social, orientat a la defensa de les classes socials més desfavorides, la lluita contra les desigualtats econòmiques com a mitjà per crear una societat més lliure i justa, i la doctrina utilitarista, consistent a establir el credo de procurar la major felicitat per al màxim nombre de persones com a pauta per a la legislació i la política econòmica. Al liberalisme de Mill ocupa un lloc destacat la defensa de la llibertat individual enfront de les coercions socials, cosa que contrasta fortament amb la fèrria moral victoriana de l'època.


Nuevos exámenes de Mill para Sele 2016

Examen 1 Mill preparación para la Sele: El principio de libertad
Examen 2 Mill preparación para la Sele: La felicidad es el único fin último
Examen 3 Mill preparación para la Sele: Motivos i consecuencias


>>>>Dossier unidad 13 Castellano. 
Versión abril 2015: L'utilitarisme de John Stuart Mill