Aspectes de la teoria de les idees

x
 
1. Aspecte lògic lingüístic
 • Adjectius. Parlem d'un bon viatge o d'un bon jugador de bàsquet, de triangles iguals i d'igualtat de drets. El significat de "bo" o "igual" és el mateix en cada cas, encara que les coses que diem que són bones o iguals són molt diferents entre si.
 • Els noms comuns. Els noms comuns o generals (per exemple, "cavall") s'apliquen a moltes coses individuals diferents, a tots aquells animals als quals correctament anomenem cavalls.
 • Les idees com a significat de noms comuns i adjectius. Les idees són, en termes lingüístics, el significat dels nostres adjectius i noms comuns.

2. Aspecte ontològic

 • Les idees són veritablement reals. No són subjectius, són objectives. Són més reals que les coses sensibles i materials perquè no estan sotmeses al canvi.
 • Les idees són transcendents. No estan ni en l'espai ni en el temps, no són conegudes pel sentits: són transcendents, eternes, intel·ligibles, perfectes i immutables.
 • Les idees són models de les coses. Són model o patrons de les coses que coneixem pels sentits. Les coses concretes són imitacions o còpies de les idees. Els individus particulars participen de les idees.

3. Aspecte epistemològic

 • El veritable coneixement és coneixement de les idees. Només la visió racional de les idees pot comptar com a coneixement perquè només allò que existeix plenament pot ser plenament conegut.
 • El coneixement de les idees és coneixement racional. Les idees no poden ser percebudes pels sentits; només poden ser captades per un procés de raonament semblant al matemàtic.
 • El coneixement racional és saber veritable i no mera opinió. La percepció de les coses materials i canviants és creença o opinió (doxa), no veritable coneixement (episteme).

4. Aspecte ètic polític

 • El coneixement com a pauta de l'acció moral. Només aquell que coneix en sentit estricte el Bé (i les restants idees, ja que totes li estan subordinades) és capaç de dur-lo a la pràctica.
 • El filòsof-rei. Només el filòsof, aquell que ha reflexionat i coneix el significat dels valors morals, pot de fet governar i ser guia dels homes.