Examen final

L’examen estarà format per 3 textos per comentar. Els textos seran els treballats a classe.

Els alumnes amb alguna avaluació sospesa hauran de fer un dels tres comentaris:
  • S’indicarà quin comentari haurà de fer cada alumne en funció de les avaluacions que hagi suspès.
  • Les preguntes 4 de cada comentari tindran diverses opcions. Els alumnes hauran de fer una o altra opció en funció de les avaluacions sospeses.
Els alumnes que ho tenen tot aprovat es poden presentar per millorar la seva qualificació final, que en cap cas podrà ser inferior a la mitjana obtinguda en l’avaluació continua. Aquests alumnes podran escollir una opció entre dos possibles, determinades prèviament.